Pregloboko ste pogledali v kozarec in sedli za volan – kaj sledi?

Vožnja pod vplivom alkohola kot prekršek

Za določene voznike velja absolutna prepoved uživanja alkohola. Zakon določa, da v cestnem prometu v organizmu ne sme imeti alkohola na primer voznik začetnik, spremljevalec ali poklicni voznik motornega vozila na službeni vožnji. Sicer je dopustno največ 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da voznik ne kaže motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.

Če ima voznik več kot 1,10 miligrama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pa to šteje za eno najhujših kršitev v cestnem prometu. Zagrožena globa je najmanj 1.200,00 EUR, izreče se tudi 18 kazenskih točk. Za 18 kazenskih točk pa se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Postopek teče tako, da policija vinjenemu vozniku na licu mesta prepove nadaljnjo vožnjo in odvzame vozniško dovoljenje ter o tem izda potrdilo. Pristojnemu sodniku za prekrške policija pošlje obdolžilni predlog in predlog za začasen odvzem vozniškega dovoljenja. Sodnik za prekrške izda sklep, s katerim se vozniško dovoljenje začasno odvzame (za čas, dokler traja prekrškovni postopek). Sledi postopek, v katerem sodišče odloči o odgovornosti storilca za prekršek in o sankcijah (globa in kazenske točke). S posebnim sklepom nato sodišče odloči še o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vozniško dovoljenje, ki je bilo v prekrškovnem postopku začasno odvzeto, lahko ob določenih pogojih pridobimo nazaj. Ob določenih pogojih lahko dosežemo tudi, da se že izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši, ampak se izvršitev pogojno odloži.

V takšnem primeru se storilcu prekrška določijo ustrezne obveznosti (udeležba v rehabilitacijskem programu ali programu varne vožnje) ter preizkusna doba v trajanju od 6 do 24 mesecev, v katerih ne sme storiti novega hujšega prekrška. Če mu to uspe, bo sodnik za prekrške po izteku preizkusne dobe izdal odločbo, da se prenehanje vozniškega dovoljenja ne izvrši, kazenske točke pa se bodo izbrisale iz evidence.

Sodišče v zadevah te vrste postopa prednostno in hitro. Postopek pa je precej kompliciran, zato strokovna pomoč odvetnice ali odvetnika pride prav.

Vožnja pod vplivom alkohola kot kaznivo dejanje

Prekršek preraste v kaznivo dejanje, kadar alkoholiziran voznik povzroči konkretno, neposredno nevarnost za življenje in telo drugih udeležencev v cestnem prometu. Za težjo obliko kaznivega dejanja gre, če so posledice telesne poškodbe ali smrt ene ali več oseb.

Tudi v tem primeru prične postopek policija, ki storilcu odvzame vozniško dovoljenje in o tem izda potrdilo, nato pa sestavi kazensko ovadbo in jo pošlje pristojnemu državnemu tožilstvu. Državno tožilstvo bo pristojnemu kazenskemu sodišču poslalo obtožni akt, s predlogom, da se obdolžencu začasno (to je za čas, dokler traja kazenski postopek) odvzame vozniško dovoljenje. Sodišče bo najprej odločilo o predlogu za začasen odvzem vozniškega dovoljenja. Če bo v nadaljevanju v kazenskem postopku ugotovljena krivda storilca za očitano kaznivo dejanje, bo sodišče poleg zagrožene glavne kazni lahko izreklo tudi prepoved vožnje motornega vozila (za čas šest mesecev do dveh let) kot stransko kazen; v določenih primerih pa je izrek te stranske kazni obvezen. V poštev pride tudi odvzem vozniškega dovoljenja, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Odvzem vozniškega dovoljenja po pravni naravi ni kazen, ampak varnostni ukrep. Izreče se storilcu, za katerega sodišče spozna, da bi njegova nadalnja udeležba v javnem prometu kot voznika motornega vozila pomenila nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti ali nesposobnosti za varno upravljanje motornih vozil. Sodišče določi čas trajanja varnostnega ukrepa (eno leto do pet let). V času, ko ukrep traja, storilec ne more pridobiti novega vozniškega dovoljenja. Kadar sodišče izreče odvzem vozniškega dovoljenja, ne izreče sankcije prepovedi vožnje.

Vožnja pod vplivom alkohola in zavarovanje

Če je posledica vožnje v vinjenem stanju prometna nesreča, bo sledila tudi odgovornost na premoženjskopravnem področju: treba bo povrniti škodo, ki je bila povzročena drugim.

Škode, ki nastanejo z uporabo motornega vozila sicer krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki je z zakonom predpisano kot obvezno zavarovanje. Avtomobilist, ki povzroči prometno nesrečo pod vplivom alkohola, pa bo pravice iz tega zavarovanja (vsaj delno) izgubil.

Odgovornostna zavarovalnica bo žrtvam in drugim oškodovancem prometne nesreče odškodnine izplačala, vendar bo od svojega zavarovanca, ki je nesrečo povzročil pod vplivom alkohola, terjala povračilo zneskov, izplačanih za odškodnine in za stroške (regres). Zgornja meja tega povračila je predpisana in znaša v času objave tega zapisa 13.560,00 EUR.

Vozniku, ki vozi pod vplivom alkohola (vsebnost alkohola v krvi ali izdihanem zraku nad dopustno mejo), grozi tudi izguba pravic iz drugih avtomobilskih zavarovanj, ki jih je morda sklenil in so del njegove avtomobilske police (zavarovanje avtomobilskega kaska, zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb oziroma AO+ in nezgodno zavarovanje voznika in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili).

Osebe, ki prisedejo v avtomobil vinjenega voznika in so poškodovane v prometni nesreči, ki jo takšen voznik povzroči, pa sicer so upravičene do odškodnine za škodo, ki jo v prometni nesreči utrpijo, vendar ne v celoti: pravo namreč šteje, da s tem, ko pristanemo na vožnjo z vinjenim voznikom, soprispevamo k škodi, ki nam je nastala. Odškodnina se zmanjša za del, ki takšnemu soprispevku ustreza.

Odvetnica Renata Jakopanec Levart

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Tel. +386 1 2361627

renata.jakopanec@gmail.com

Category
Tags

Comments are closed

Zadnji prispevki