PROMETNE NESREČE

 • svetovanje strankam, udeleženim v prometnih nesrečah
 • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov oškodovancev v prometnih nesrečah
 • uveljavljanje zahtevkov iz naslova zavarovanj voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)
 • uveljavljanje zahtevkov iz naslova nezgodnega zavarovanja voznikov in potnikov
 • uveljavljanje zahtevkov iz drugih vrst zavarovanj
 • zastopanje oškodovancev in zavarovancev v pravdnih postopkih

 

ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN POSREDNIKI

 • svetovanje glede zahtev  po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1)
 • revizija poslovanja zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (skladnost z ZZavar-1)
 • svetovanje in zastopanje v postopkih pred Agencijo za zavarovalni nadzor (postopki za izdajo in za odvzem dovoljenj, pregled poslovanja)
 • svetovanje zavarovalnim zastopniškim družbam glede urejanja odnosov z zavarovalnicami, s podizvajalci in z zavarovalnimi zastopniki
 • svetovanje zavarovalnim posredniškim družbam glede urejanja odnosov z zavarovalnicami, s strankami (zavarovalci) in z zavarovalnimi posredniki
 • svetovanje gospodarskim družbam pri urejanju odnosov z zavarovalnimi posredniki, pregled pogodb in pooblastil
 • priprava pogodb o zavarovalnem zastopanju
 • priprava pogodb o zavarovalnem posredovanju
 • svetovanje in priprava aktov ob prenehanju razmerja (odpovedi pogodb in odstopi od pogodb)
 • zastopanje pri uveljavljanju pravic iz agencijskih in posredniških razmerij – plačilo provizije, odpravnine, odškodnine in drugo
 • zastopanje v pravdnih postopkih
 • zastopanje v upravnih sporih

 

DRUGE ODVETNIŠKE STORITVE

 • svetovanje in priprava pisnih mnenj s področja zavarovalnega prava
 • priprava pogodb civilnega in gospodarskega prava
 • zastopanje v pravdnih zadevah
 • zastopanje v delovnopravnih sporih

 

MEDIACIJE

 • mediacije v premoženjskih sporih
 • mediacije v gospodarskih sporih
 • mediacije v sporih s področja zavarovalništva
 • mediacije v agencijskih in posredniških sporih